Zdjęcia Warszawy 1945-55

Wstecz
Warszawa, 1946-07-01. Najm³odsi mieszkañcy stolicy spêdzaj¹ wiêkszoœæ czasu wœród ruin zniszczonych domów i podwórek. Nz. dwaj ch³opcy pozuj¹ do zdjêcia, uœmiechniêci mimo trudów powojennego ¿ycia.
ms
PAP/Jerzy Baranowski


Warsaw, July 1, 1946. Warsaw's youngest spend most of their time among ruined buildings and backyards. Pictured: two boys smile despite the hardships of post-war life.
ms
PAP/Jerzy Baranowski

Kto nie zdążył obejrzeć wystawy „Na nowo. Warszawiacy 1945-55”, może teraz obejrzeć wybrane fotografie w gablotach przy schodach ruchomych przy trasie W-Z w Warszawie. Na dole pokazujemy zdjęcia stolicy z pierwszych lat powojennych, na górze fotoreportaż z budowy trasy W-Z. Fot. PAP. Fotografie pochodzą z archiwum Polskiej Agencji Prasowej.